DOWNLOAD PDF ☆ Ja, diablica - by Katarzyna Berenika Miszczuk #2020


 • Title: Ja, diablica
 • Author: Katarzyna Berenika Miszczuk
 • ISBN: 9788374148245
 • Page: 350
 • Format: Paperback

 • Ja, diablica By Katarzyna Berenika Miszczuk Piekielny urz d ds Rekrutacji nie robi najlepszego wra enia Nieuprzejmy demon za biurkiem, mn stwo papierkowej roboty i tandetne obrazki na cianach Do tego jeszcze te kolejki Jednak, aby sta si pe noprawn diablic nale y spe ni dwa zasadnicze warunki Podpisa czerwonym atramentem cyrograf i umrze A tego Wiktoria z pewno ci nie planowa a To mia by kolejnyPiekielny urz d ds Rekrutacji nie robi najlepszego wra enia Nieuprzejmy demon za biurkiem, mn stwo papierkowej roboty i tandetne obrazki na cianach Do tego jeszcze te kolejki Jednak, aby sta si pe noprawn diablic nale y spe ni dwa zasadnicze warunki Podpisa czerwonym atramentem cyrograf i umrze A tego Wiktoria z pewno ci nie planowa a To mia by kolejny wiecz r w warszawskim klubie, sp dzony na robieniu ma lanych oczu do Piotrka, kolegi z roku Tragiczny zbieg okoliczno ci Zaplanowana intryga Ostatnie, co Wiktoria pami ta to kilka pchni no em w ciemnym parku.Na szcz cie nie takie piek o straszne, jakim je maluj Los Diablos, miasto pot pionych, kusi grzesznik w ofert wiecznych wakacji w r dziemnomorskim klimacie i nieziemskimi imprezami u samego Szatana Nawet mier jest ca kiem sympatyczna Jednak znudzone demony planuj wywo a rewolucj w krainie Lucyfera, i niczym u Bu hakowa, zrobi troch zamieszania w r d miertelnik w Jaka w tym rola Wiktorii Sprawy komplikuj si jeszcze bardziej, kiedy pojawia si uwodzicielski, z otooki i diablo przystojny upad y anio Beleth, a m oda adeptka Piekie postanawia wr ci na ziemi , aby rozwi za zagadk swojej mierci.W ko cu gdzie diabe nie mo e, tam bab po le.Rewelacyjna, dynamiczna, pe na humoru i trafnych obserwacji powie , kt ra bez w tpienia zahipnotyzuje szerokie grono Czytelnik w
  Katarzyna Berenika Miszczuk
  Lekarka, absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego Debiutanck powie Wilk napisa a w wieku pi tnastu lat, a wyda a trzy lata p niej 2006 W 2009 roku ukaza a si kontynuacja tej ksi ki Wilczyca Autorka zosta a za ni nominowana do nagrody Nautilus, przyznawanej przez czytelnik w w corocznym plebiscycie na najlepszy polski utw r literacki z gatunku fantastyki Wilczyca zdoby a w nim pi te miejsce W Wydawnictwie W.A.B pisarka opublikowa a trylogi , na kt r sk adaj si powie ci Ja, diablica 2010 , Ja, anielica 2011 oraz Ja, pot piona 2012.

  Ja, diablica By Katarzyna Berenika Miszczuk

  Commentaires:

  JestemnaTAKczytaniu
  Omg dlaczego ja to po kn am w jeden dzie Podoba o mi si i to bardzo Troch g upi tr jk t mi osny, ale od czego s kolejne tomy D

  Lost In My Books
  Zaczn od tego, e kocham nad ycie t trylogi po pierwsze za bohater w.Co prawda, jest w niej ca a masa postaci i zawsze mi to przeszkadza o w ksi kach, ale tutaj po prostu jakby zabrak o cho jednej, to nie znios abym tego Autorka stworzy a multum zajebistych bohater w Dawno nie czyta am adnej ksi ki, w kt rej zachwyca abym si nad tak ilo ci postaci A wiecie co jest najlepsze e to nie s zwyk e postacie Wiadomo mamy Lucyfera, diab y, w Piotra, Gabriela i inne jakie wi te czy piekielne postacie, ale [...]

  Annathea
  A mia o by tak pi knie.Ksi ka dostaje tak wysok ocen ze wzgl du na lektork Wys ucha am jej bowiem jako audio booku, i chyba tylko dlatego sko czy am Inaczej nie wiem czy da abym rad Magdalena W jcik doda a tekstu lekko ci i dowcipu Sam pomys przedni Pierwsze par rozdzia w ciekawe Ale potem Autorce sko czy y si albo pomys y albo si y, im bli ej ko ca, tym bardziej pobie nie opisana akcja, tym bardziej niechlujne dialogi.Ksi ka to mieszanina dobry, zabawnych scen i takich, kt re niczego nie wnosz [...]

  Dominiqa85
  Gdybym czyta a da abym pewnie 4 5, ale ods ucha am audiobooka w wykonaniu Pani Magdaleny W jcik i musz da 5 Niesamowite jest to, jak ton g osu mo e zmieni odbieranie tekstu Interpretacja pani lektor doda a humoru wielu scenom.

  Alpha
  Od kliku lat przymierza am si do tej ksi ki i mo e zrobi am b d, e odk ada am j tak d ugo Zabra am si za ni z nieskrywan ciekawo ci , kiedy par tygodni temu zosta a mi ponownie polecona Po paru stronach by am zawiedziona, a potem ju tylko zniesmaczona Po lekturze ca ej ksi ki zauwa y am 1 Niedojrza , jak na sw j wiek, bohaterk , kt ra ginie przed rozpocz ciem ksi ki Poznajemy dziewczyn , kiedy czeka w Piekielnym Urz dzie i ju wykazuje si g upot W nast pnych rozdzia ach stawa a si coraz bardziej [...]

  Eliza
  Z pocz tku my la am, e b d trzy gwiazdki, ale po zako czeniu czytania zdecydowa am si na cztery Ksi ka opowiada o dwudziestoletniej Wiktorii, kt ra po mierci trafia do Piek a, gdzie podpisuje kontrakt o prac i od tej pory dostaje moc diablicy, kt ra wprowadza wiele udogodnie , ale musi r wnie uczestniczy w tak zwanych targach o dusze, gdzie ma za zadanie przekonywa zmar ych do wybrania Piek a Jednak pomimo luksus w i pi knych widokach Los Diablos, ycie po miertne okazuje si nie by takim spokojny [...]

  Charlotte
  Ksi ka bardzo mi si podoba a Fabu a ta jest bardzo ciekawa i oryginalna Czytaj c j ci ko nam si oderwa i z niecierpliwo ci przewracamy kolejne kartki Bawi te ona do ez Jest to jedna z niewielu ksi ek, przy kt rej g o no si za mia am Autorka stworzy a postacie niezwykle plastyczne, ciekawe i oryginalne Ka da posta ma swoje miejsce, adna nie jest dodana na si Wszyscy bohaterowie wzbudzi y we mnie jakie emocje zar wno pozytywne, jak i negatywne Niestety ksi ka ta ma te par wad Przede wszystkim jest [...]

  Paulina Wiatr
  Perfect summer reading I completely adore Beleth and his relationship with Wiktoria I cannot wait when they will get together because tbh we all know they will, right Miszczuk s world is vibrant and perfectly written supporting characters made this book an easy read, which is leaving you happy that you got a possibility to escape ordinary life for few hours and craving for the next book of the series.

  pwujczyk
  Raczej damska ksi ka, ale napisana bardzo lekkim j zykiem Historia dziewczyny kt ra zostaje zabita i staje si diablic Dwudziestolatka w nieoczekiwanej sytuacji zachowuje si bardzo ludzko i miesznie Wielokrotnie mia em si podczas czytania Lekka przyjemna ksi zka.

  Judyta
  Powie zdecydowanie dla nastolatk w Do ciekawe spojrzenie na ycie wieczne, jednak bez fajerwerk w Fabu a do przewidywalna.

  Toldie
  Niestety nie uda o si Ksi zk , poleci a nie poleci a mi znajoma Wraz z ostrze eniem, e niestety, ale jest kiepska, nawet jak na literatur fantastyczn mo naby si nawet pokusi o stwierdzenie, e dla m odzie y , kt ra ostatnimi czasy prze ywa swoisty boom, przez co cz sto traci na jako ci.Zabra am si za czytanie bez wyg rowanych oczekiwa , ot chcia am przeczyta co lekkiego, ksi k do autobusu Jednak nic nie by o mnie w stanie przygotowa na to co si sta o Nigdy jeszcze nie musia am po kilku rozdzia ac [...]

  Kasia Żmuda
  Od razu, gdy j spostrzeg am i przeczyta am pierwsz stron zakocha am si nie tak dos ownie Spodoba mi si styl pisania autorki, wi c stwierdzi am, e skoro ksi ka jest na promocji to warto j przeczyta , mo e wyjdzie z tego co ciekawego Nie myli am si wysz a znakomicie i chyba najlepiej z ca ej trylogii.Jak sama nazwa wskazuje historia ta rozgrywa si w Piekle Wszyscy wyobra aj sobie piek o jako miejsce wielkiego b lu, czy og lnego cierpienia Takie podej cie do tej historii jest oczywistym b dem, gdy [...]

  Anna Jotkowska
  Koszmar Pierwsze dwadzie cia stron by o tortur , ale zacisn am z by i dotrwa am do setki daj c autorce szans na odkupienie Niestety w tym punkcie poleg am nieodwo alnie A historia niezwykle wci gaj ca przeci tna dziewczyna z przeci tnym intelektem cho pono nieprzeci tnie urodziwa , zostaje zamordowana, trafia do piek a, a tam nieziemsko przystojny diabe jak e by inaczej powiadamia j , e zosta a diablic i dostanie supermoce.Co robi nasza heroina ciga swojego morderc Zaczyna wykonywa powierzon jej [...]

  Ela
  Ja Diablica to historia Wiktorii ktora po mierci trafia do piek a i nieoczekiwanie zostaje diablica I tu si zaczyna Podoba a mi si interpretacja piek a, niekt re dialogi i sytuacje s naprawd komiczne i ksi ka mo e by naprawd ciekawa odskocznia od powa nych i ambitnych pozycji Dla tych co lubi ryzykowa

  Yuukisaya
  Lubi literatur traktuj c o anio ach, ta nale y do grupy najl ejszych, ale za to b d cych przyjemn rozrywk Raczej dobra komedia w asy cie diab w, okazjonalnie anio w ni g bokie filozoficzne rozwa ania o dobru i z u, brak te g bszej refleksji, ale za to przywo uj ce u miech na twarzy.

  Emila
  Zaskakuj ce Nie spodziewa am si , e polska autorka napisze tak wietn ksi k miertelnik i Diabe Kt rego wybierze Wiktoria Szczerze powiedziawszy na pocz tku by am za Piotrusiem, ale w trakcie ko ca straci w moich oczach respekt Teraz 90% na Beletha Od razu si gam po Ja, anielica.

  Karo
  Czasem da si u miechn , czyta si atwo i szybko Jest par ciekawych pomys w i art w Bywa y s absze momenty, ale jako proste rozrywkowe czytad o dla odpoczynku od wi kszego my lenia jest w porz dku.

  Anoolka
  3.5

  Amti
  Napisz p niej

  Strawberry
  WSPANIA A

  Michał Wiśniowski
  Niby to literatura m odzie owa, ale fajnie napisana, szybko si czyta Nie ebym zacz szuka nast pnych cz ci w sklepach ale jak znajd na wyprzeda y to kupi.

  Patricia Krasnowska
  KochamKochamKocham

  Monika
  Jestem zdecydowanie na nie Za prosta, zbyt naiwna Przynajmniej ja j tak odebra am Pocz tek wydawa mi si nawet do strawienia , jednak potem by o coraz gorzej.

  Książkowe_Wyliczanki
  review list

  • DOWNLOAD PDF ☆ Ja, diablica - by Katarzyna Berenika Miszczuk
   350 Katarzyna Berenika Miszczuk
  • thumbnail Title: DOWNLOAD PDF ☆ Ja, diablica - by Katarzyna Berenika Miszczuk
   Posted by:Katarzyna Berenika Miszczuk
   Published :2020-03-19T04:59:27+00:00