[õ Samizdat (Hakikatlere Dayanacak Gücünüz Var mı) || ✓ PDF Read by ↠ Soner Yalçın] #2020


 • Title: Samizdat (Hakikatlere Dayanacak Gücünüz Var mı)
 • Author: Soner Yalçın
 • ISBN: 9786055340339
 • Page: 183
 • Format: Paperback

 • Samizdat (Hakikatlere Dayanacak Gücünüz Var mı) By Soner Yalçın Benim lkemde d nce hayat n d man , k t l n simgesi olarak g r l r D nsel de erlere tutkuyla ba l , soru soran arayan kovalayan zihne sadece d manl k edilir D nen insan n koruna yokturBenim lkemde iktidar ve g u runa hi bir eyden ekinmeyen her zorba g , yaln zca kendi iste inin onaylanmas n , gururunun ok anmas n isterBenim lkemde kafas yBenim lkemde d nce hayat n d man , k t l n simgesi olarak g r l r D nsel de erlere tutkuyla ba l , soru soran arayan kovalayan zihne sadece d manl k edilir D nen insan n koruna yokturBenim lkemde iktidar ve g u runa hi bir eyden ekinmeyen her zorba g , yaln zca kendi iste inin onaylanmas n , gururunun ok anmas n isterBenim lkemde kafas yla de il, a z yla konu an yorumcular a klay c lar, ger ekleri ba ka kal plara sokarak zg rl r tmenin g n ll arac l n yaparlarBenim lkemde bir gazeteci yazar hapse at larak yay nevine, gazetesine bask yap larak, sonsuza kadar sessizli e unutu a mahk m edilmeye al l rAma benim lkemde ger ekler de inat d r.Mutlaka yaz l r Samizdat gibi
  Soner Yalçın
  T rk gazeteci ve yazar Cemile Yal n ve Mehmet Ali Yal n n o ullar olarak 1 Ocak 1966 da orum da do du Anne taraf Tercan l , baba taraf ise Horasan l d r Annesi ev han m , babas ise g da ticareti ile u ra an bir t ccard r niversite e itimine Hacettepe Sa l k daresi Y ksek Okulu nda tamamlad Daha sonra idari bilimler konusunda y ksek tahsile karar verdi.1987 de 2000 e do ru adl dergide al maya ba lad Uzun s re Ankara b rosunda muhabirlik yapt Burada Serhan Bolluk, Adnan Akf rat ve Hikmet i ek le birlikte al t 6 May s 1990 da Ankara stihbarat efli i ne getirildi.1993 94 y llar aras nda g nl k gazete olarak kan Ayd nl k ta al maya ba lad 1995 te haber ara t rma m d r iken ayr ld Bir ara Do an Yurdakul un Siyah Beyaz gazetesinde al t.1996 y l nda televizyonculu a giri yapt Show TV Ankara b rosunda al maya ba lad Ayn y l i erisinde Star TV ye ge ti ve haber m d rl ne getirildi Daha sonra T rk kamuoyunda bir hayli ses getirecek olan kitaplar n basmaya ba lad Efendi 1, Efendi 2 vb CNN T rk te C neyt zdemir le birlikte 5N1K adl program haz rlad Kurtlar Vadisi adl dizinin ilk iki y l nda, konsept dan manl n stlendi CNN T rk te yay nlanan Oradayd m adl politik belgeselin haz rlad.Ergenekon davas kapsam nda 18 ubat 2011 tarihinde tutukland.H seyin Soner Yal n, evli ve bir ocuk babas d r.

  Samizdat (Hakikatlere Dayanacak Gücünüz Var mı) By Soner Yalçın

  Commentaires:

  Keo84
  Siyasete ilginiz varsa bence Soner Yal n n b t n kitaplar n okumal s n z Bu tarz kitaplar ok okuyan birisi olarak unu net s yleyebilirim ki Soner Yal n ger ekten usta bir ara t rmac ve ok k lt rl bir yazar Ayn tarzda yazan di er yazarlar n kitaplar yla kar la t rd mda kitaplar inan lmaz derecede etkileyici Siyaset ilerin t m karanl k y zlerini ayr nt lar yla ve belgeleriyle etkiliyici bir ekilde g zler n ne seriyor Yazar n tarih bilgisi de st d zeyde oldu undan ya anan g n m z olaylar n tarihtek [...]

  Levent Pekcan
  Bu kitap gerek uzunlu u ve i erdi i bilgi miktar yla, gerekse anlatt klar n n okura y kledi i ac a rl kla yordu beni.

  Hakan Dilmen
  Yazar n hapislik hayat n n ilk iki haftas n n anlat ld ve bu s re te T rkiyenin g ndemindeki davalara ili kin geni bir de erlendirme i eren m kemmel bir kitap Daha ok yaz Soner

  Kerem
  Gun gun hapisteki ilk ayini detaylandiran, bu arada yakin tarihimizdeki bircok olaya da deginen, bir noktadan sonra insani insanligindan tiksindiren sehven furyalari ve sozde aydin medyanin cok analitik yorumlari ile bezenmis, Soner Yalcin in guclu kalemiyle surukleyici bir sekilde yazilmis, herkesin okumasi gereken bir kitap.

  Ersin Çelik
  Kitaplar n okumay be endi im Sonel Yal n dan, hal devam eden Ergenekon tutuklu u s resinde yazd muhte em kitap.Me er ne kadar ok eyi bilmiyormu uz en az ndan kendi ad ma s yleyebilirim Me er ne kadar ok ger e i bizden saklam lar.Bu kadar ok isim ve tarihin biraraya getiri i ve hakikatleri anlat ekli ger ekten ok g zel.Tavsiye ederim.

  Mustafa
  So far very good and sad that his vast library was ill treatedHe is ofcourse treated like a terorist even though he is a well respected writer and journalist

  Yılmaz Kılıççıoglu
  Hem bir s r insan n haks z yere nas l mahkum edildi ini g rmek, hem de Soner Yal n n di er kitaplar ndan farkl olarak yazar n i d nyas n tan man z da sa layacak bir kitap.

  Hasan Rua
  Ergenekon davas na olan biraz inanc m da yok etmi olan kitap Sehven de i tirilen belgeler ile ilgili b l mler olduk a arp c yd.

  Naile Berna
  Yazanlar dogruysa cok korkunc gercektenBu kitabi herkes okumali.

  cagla
  kirmizikedikitap tanimp

  Burak
  Polis devleti oldugumuzun ispatidir bu kitap.

  Tolga Becan
  Ergenekon davas n n nas l bir d zmece oldu unu ortaya koyan bir eser.

  • [õ Samizdat (Hakikatlere Dayanacak Gücünüz Var mı) || ✓ PDF Read by ↠ Soner Yalçın]
   183 Soner Yalçın
  • thumbnail Title: [õ Samizdat (Hakikatlere Dayanacak Gücünüz Var mı) || ✓ PDF Read by ↠ Soner Yalçın]
   Posted by:Soner Yalçın
   Published :2020-04-08T08:24:47+00:00